Ubezpieczenia indywidualne na życie
 

 
GWARANCJA RENTA
 

Ubezpieczenie gwarantujące regularne wypłaty świadczeń do końca życia

Gwarancja Renta to ubezpieczenie łączące w sobie cechy:

  • zabezpieczenia rentowego, dzięki któremu już w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony uzyskuje gwarancję, że po osiągnięciu 65-go roku życia zacznie otrzymywać miesięczną dożywotnią rentę co najmniej w gwarantowanej umową wysokości,
  • ubezpieczenia na życie, dzięki któremu ubezpieczony obejmowany jest ochroną na wypadek swojej śmierci, co oznacza, że jeżeli Klient umrze przed osiągnięciem wieku uprawniającego do otrzymywania renty, wskazani przez niego uposażeni otrzymają sumę wpłaconych przez niego składek powiększoną o przyznane udziały w zysku.

Ubezpieczenie to oferowane jest osobom do 55. roku życia, bez dolnego limitu wieku. Ubezpieczający, niezależnie od wieku, w jakim był ubezpieczony, gdy zawarto na jego rzecz umowę ubezpieczenia, opłaca z tytułu umowy ubezpieczenia składki regularne. Okres opłacania składek kończy się w roku, w którym ubezpieczony kończy 65 lat i od tego momentu Compensa zacznie wypłacać ubezpieczonemu miesięczną rentę w wysokości zagwarantowanej w chwili zawierania umowy ubezpieczenia powiększonej o dodatkowe kwoty zakupione za przyznane udziały w zysku.

Możecie Państwo skorzystać z jednego z dwóch wariantów renty:

  • wariantu z okresem gwarantowanej wypłaty renty wynoszącym 15 lat, który charakteryzuje się tym, że w wypadku śmierci ubezpieczonego, renta, którą otrzymywał, będzie wypłacana wskazanej uprzednio przez niego osobie – aż do końca wspomnianego okresu gwarantowanej wypłaty renty, wynoszącym 15 lat, który charakteryzuje się tym, że w wypadku śmierci ubezpieczonego, renta, którą otrzymywał, będzie wypłacana wskazanej uprzednio przez niego osobie – aż do końca wspomnianego okresu gwarantowanej wypłaty renty,
  • wariantu bez okresu gwarantowanej wypłaty renty, który polega na tym, że renta wypłacana jest ubezpieczonemu do końca jego życia.

Zawierając umowę ubezpieczenia rentowego na życie, możecie Państwo ponadto wybrać 5 ubezpieczeń dodatkowych (którymi Ubezpieczony obejmowany jest najdłużej do 65 roku życia):

  1. ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  2. ubezpieczenie dodatkowe na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  3. ubezpieczenie na wypadek całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy
  4. trwała utrata zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  5. ciężka trwała utrata zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku